JV klīnikas privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt JV klīnikas pacientiem informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un glabāšanas termiņu apstrādājot viņu personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA „Vītols un Vītols” (turpmāk ‒ JV klīnika), reģistrācijas Nr. 40203107610, juridiskā adrese: Aizvēja iela 1, Rīga. Apliecinām, ka visi personas dati, ko Jūs sniedzat JV klīnikai, tiks apstrādāti atbilstīgi Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

JV klīnika personas datus apstrādā pacientu identificēšanai, izmeklējumu nozīmēšanai, nosūtīšanai, informācijas sniegšanai par izmeklējumu rezultātiem un to izmaiņām, izmeklējumu, ambulatoro apmeklējumu un operāciju apmaksai un jebkuru citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai klīnikas ietvaros.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir profilaktiskās medicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes, vai ārstēšanas vai veselības, vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem un saskaņā ar JV klīnikas veselības aprūpes speciālistu. (Vispārējās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts). (piemēram, dati tiek iegūti un apstrādāti uz Līgumsaistību pamata starp pacientu un JV klīniku, lai varētu nodrošināt pacienta atrašanos stacionārā un veikt atbilstošu ārstēšanu)

Personas datu kategorijas/ veidi

JV klīnika pamatā apstrādā šādas personu datu kategorijas:

 • identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • īpašas kategorijas dati: medicīniskā diagnoze;
 • laboratorisko/ histoloģisko izmeklējumu dati: nosūtījumā uz laboratorisko/ histoloģisko izmeklējumu ietvertie dati, izmeklējumu rezultāti;
 • ar ambulatoro apmeklējumu, laboratorisko/ histoloģisko izmeklējumu un stacionārās ārstniecības apmaksu saistītie dati: apmaksas statuss, diagnozes kods, apdrošināšanas polises numurs;
 • pilnvaroto personu dati: pilnvarotās personas, kura  pavada nepilngadīgu personu, dati ‒ vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs.

 

Personas datu iegūšanas veids

 • pacienta sniegtā informācija (tajā skaitā, personas apliecinošā dokumentā ietvertie personu identificējošie dati- ID karte, pase);
 • ambulatorajā un satcionārajā medicīniskajā kartē ietvertie dati par pacientu;
 • informācija no ārstniecības personām vai iestādēm, gadījumos, kad izmeklējumi tiek veikti ārpus JV klīnikas. Lielākā daļa šīs iestādes ir JV klīnikas Līgumpartneri.  
 • JV klīnikā iegūtie videomateriāli (laparaskopisko operācijas laikā), izmeklējumi, pārbaudes.

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati tiek nodoti tikai Jums (piemēram, pēc histoloģisko atbilžu saņemšanas) un JV klīnikā ārstēšanā iesaistītājām ārstniecības personām un/ vai mūsu Līgumpartneru ārstniecības iestādēm/ laboratorijām.

Izņēmuma gadījumi, kad personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem

Personas datus var izpaust pusēm ārpus JV klīnikas tikai tiktāl, cik to ļauj vai nosaka likums.

Ja ambulatorais vai stacionārais apmeklējums/ izmeklējums/ operācija tiek veikts par apdrošinātāja līdzekļiem:

 • veselības apdrošināšanas kompānijai.


Kad izmeklējumi (citoloģiskie, histoloģiskie, klīniskie vai bioķīmiskie u.c.) tiek veikti JV klīnikas Līgumpartneru laboratorijās: 

 • partnerlaboratorijām.


Ja izmeklējumu rezultātā tiek konstatētas infekcijas slimības, par kurām normatīvajos aktos ir uzlikts informēšanas pienākums:

 • Latvijas Slimību profilakses un kontroles centram,
 • Veselības inspekcijai.


Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

 • tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un tikai saistībā ar nolūku, kādā dati tiek apstrādāti.

Datu glabāšanas ilgums

Iesniedzot savus datus (ambulatorās kartes noformēšana, Līgums par atrašanos stacionārā u.c. dokumentācijas formēšana) mūsu klīnikā, Jūs piekrītat, ka tie tiek apstrādāti un glabāti klīnikas arhīvā tik ilgu laiku, cik to nosaka normatīvie akti Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība (MK noteikumi Nr. 265). Citu dokumentu glabāšanas ilgumu, kas nav noteikti MK noteikumos Nr. 265, regulē atbilstoši Kvalitātes vadības sistēmai pieņemtie JV klīnikas iešējie normatīvie akti un nomenklatūras kārtība.

Datu drošība

Jūsu dati tiek glabāti uz droša servera, kurš izvietots  trešajām personām nepieejamā vietā. Tiek īstenoti visi nepieciešamie tehnoloģiskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību. Datu apstrādē iesaistītajiem speciālistiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz iegūto informāciju.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem, tostarp, izrakstiem,  citiem izmeklējumu rezultātiem, prasīt savu datu labošanu, (piemēram, kontaktinformācijas atjaunināšanu), pieprasīt dokumentu kopijas, lūgt apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Jums nav tiesību pieprasīt JV klīnikai dzēst apdrošinātāju apmaksāto konsultāciju, operāciju un/ vai jebkuru citu saņemto veselības aprūpes paklapojumu apmaksas aprēķinus un  rezultātus. Varat pieprasīt, lai Jūsu dati netiktu nosūtīti citām ārstniecības personām vai iestādēm, bet tas var apdraudēt Jūsu veselību un dzīvību kritiskās situācijās.

Par personas datu apstrādes parkāpumu Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

JV klīnikas  datu aizsardzības atbildīgās personas kontaktinformācija

Par jautājumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi lūdzam kontaktēties ar JV klīnikas administratīvo direktori Agnesi Bergmani- Muižnieci, rakstot uz e-pasta adresi info@jvklinika.lv vai zvanot pa tālruni +37129272280.